Wydziały - Rejestr działalności regulowanejPodstawa prawna

 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454  z późn. zm.)

4) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.)

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701)

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122)

8) Uchwała Nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 3857 z późn. zm.)

 

 

Jednostka odpowiedzialna

 
Biuro ds. Gospodarki Odpadami
 

 

Zadanie realizuje

 
 
Donat Figołuszka telefon 33 4701 261
 

Ostatnia aktualizacja

26.02.2019 r.

 

 
 

 

Uwagi

 

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl).

 

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót