Wydziały - Biuro ds. Gospodarki Odpadami

Biuro ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej. W całym kraju nastąpiły zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina przejęła obowiązek organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System finansowany jest z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości do budżetu gminy.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawy systemu zostały określone:

1. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) - kliknij tutaj żeby poznać treść ustawy,

2. a wyboru niektórych jego elementów dokonała Rada Miejska w Bielsku-Białej - kliknij tutaj, żeby poznać treść aktów prawa miejscowego.

 

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące w Bielsku-Białej:

Wszystkie niezbędne informacje w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się na dedykowanej stronie www. czystemiasto.bielsko-biala.pl - kliknij tutaj

 

Strona Gospodarki Odpadami w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP

 

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

 

 

Biuro ds. Gospodarki Odpadami

Informacje dot. zakresu działania Biura ds. Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj

 

 

Kontakt:

 

Kontakt do Biura ds. Gospodarki Odpadami - kliknij tutaj

 

Kontakt do wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych w Bielsku-Białej - kliknij tutaj

 

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

 

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza - SEKAP

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.


Zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180) Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą przeznaczoną do doręczania za jej pośrednictwem do Urzędu dokumentów elektronicznych, dotyczących realizowanych tu zadań z zakresu administracji publicznej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub załatwianych w formie czynności materialno-technicznych, oraz odsyłania przez urząd, nadawcom takich dokumentów, urzędowego poświadczenia ich odbioru.

   

Zanim zechcą Państwo skorzystać ze skrzynki
proszę zapoznać się z niniejszą informacją.

   

2. Inne wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznym nośniku danych muszą być:

    1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne,
     2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
     3. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

3. Zastrzeżenia:

    1.      Prezydent Miasta Bielska-Białej zastrzega, że w przypadku otrzymania dokumentu elektronicznego niespełniającego wszystkich wymagań określonych w pkt 2 niniejszej informacji, zaniecha podejmowania dalszych czynności związanych z realizacją procedury rozpatrywania wniesionej za jego pośrednictwem sprawy.

    2.      Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym, nie będzie podejmował żadnych czynności związanych z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

    3.      Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że zgodnie z art. 391 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, doręczenie odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dokument elektroniczny doręczony do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, będzie stosowane tylko  w przypadku gdy strona wystąpi o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków oraz uiści wymaganą prawem opłatę skarbową lub administracyjną. W przypadku gdy w toku postępowania administracyjnego wymagane jest potwierdzenie odbioru pisma, doręczenie będzie następowało tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty lub pracownika urzędu.

    4.      Prezydent Miasta Bielska-Białej informuje, że wszczęcie postępowania z wniosku elektronicznego będzie możliwe, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania określone przepisami prawa to jest :

a)      wniosek będzie zawierał wszystkie wymagane dane,

b)      do wniosku zostaną dołączone wymagane przepisami załączniki,

c)      uiszczona zostanie wymagana prawem opłata skarbowa lub administracyjna.

 

Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez adres:

 

www.sekap.pl

 

 

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót